A je to tu. Po kríze národnostnej, politickej, energetickej,  bytovej, manželskej a kríze  identity (a neviem ešte akej), je tu kríza, ktorá tu už desaťročia nebola – kríza hospodárska. Zatiaľ nás verne sprevádza a podľa všetkého nás nemá v úmysle tak rýchlo opustiť…

Krátky slovník slovenského jazyka (Bratislava, 1989) charakterizuje slovo „kríza“ ako stav vrcholného napätia, rozhodujúci okamih, po ktorom nastáva obrat, ako zlú, ťažkú a zhoršenú situáciu.

Pôvodný význam slova a jeho aktuálna podoba odhaľujú rozmanitú tvár krízy. Grécke slovo krisis, z ktorého pochádza slovenský výraz „kríza“, neoznačuje priamo katastrofu, ale rozdelenie, zhodnotenie, objasnenie, súdny proces, výskum, skúška, dišputa, bod zvratu, výsledok.

Grécke podstatné meno krisis, ako aj sloveso krinein označujú predovšetkým myšlienku rozdelenia, rozlíšenia a posúdenia, rozhodnutia. Kríza v chápaní Grékov mala niečo objasniť, dovoľovala niečo spozorovať a v konečnom dôsledku mala viesť k zmene.

Krízy nás v rôznej podobe sprevádzajú od narodenia až po smrť. Mení sa akurát jej podoba, intenzita či rozsah. Kto z vás nebol už vystavený v živote ťažkým a zlým situáciám? Kto neprežil skúšku, rozhodovanie, rozdelenie? Kto už nedospel v živote k polemike, zvratom či zmenám? Možno to znie pre niekoho príliš negativisticky, no krízy náš život charakterizujú. Samotný ľudský život je istým spôsobom krízou.

V Písme svätom čítame nekompromisné vyhlásenia nielen o krízových okolnostiach, v ktorých sa človek nachádza, ale aj o „krízovom stave“ človeka. O jeho stratenosti, skazenosti, hriešnosti v každej podobe až do jeho najhlbšej podstaty.

V Písme nachádzame rôzne druhy kríz.

Hospodárska?- Hlad v Egypte. Manželská? – Napríklad Hozeášovo manželstvo. Kríza identity? – Vzdorovitý Samson.  Krach firmy a strata rodiny či zdravia? – Jób. A tak by sme mohli pokračovať.

Je ale dôležité poznamenať   kríza v Biblii predstavuje nielen katastrofu, ale zároveň priestor pre rozhodnutie, voľbu. Kríza je príležitosť. Príležitosť opustiť zlé, zachrániť sa, vybrať si niečo lepšie, posunúť sa ďalej… „Vyvoľte si  sa dnes, rozhodnite sa, vyberte si…“  Azda z každého biblického príbehu priamo či nepriamo zaznievajú výzvy tohto znenia. (1 Moj 13,11; 5 Moj 30,19; Joz 24,15; 1 Kráľ 18; Žalm 119,30; Luk 10,42)

Každá voľba prináša prirodzene zvrat a zmenu. A o to predovšetkým ide! Je to priestor ako rozpoznať situáciu vo svete i  v osobnom živote. Možnosť urobiť dobré rozhodnutia, aby došlo pozitívnej zmene. Pre veriaceho človeka kríza predstavuje viac ako prirodzený opakujúci sa jav charakterizujúci ľudskú spoločnosť. Z pohľadu viery v tom môže vidieť znamenie. Kríza je teda aj príležitosť.

Lepšie povedané jedno zo znamení od Boha, pri ktorom si znovu uvedomí že je  čas zastaviť sa a znova si uvedomiť  vratkosť, nestálosť ľudských, pozemských  istôt. Priestor znova a intenzívnejšie sa primknúť k Bohu. Pretože, len v ňom  jedinom je istota a budúcnosť.

„Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho čo príde na svet…keď toto začne sa diať, vzpriamte svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (Luk 21,26,28)

Oliver Popovič