„Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú a nech hovoria povždy: Veľký je Hospodin! všetci tí, ktorí milujú tvoje spasenie!“ Žalm 40,17                                            „Veľký je Hospodin na Sione a je vysoký nad všetkými národami.“ Žalm 99,2

„Dobroreč, moja duša, Hospodinovi! Hospodine, môj Bože, si veľmi veliký! Obliekol si veličenstvo a nádheru.“ Žalm 104,1                                                                                        „Lebo ja viem, že je Hospodin veľký a náš Pán nado všetkých bohov.“ Žalm 135,5

V čom alebo ako je Boh Veľký ?

„A Lot im povedal: Nie, prosím, môj pane. Hľa, prosím, tvoj služobník našiel milosť v tvojich očiach, a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si učinil so mnou, že si zachoval moju dušu živú. Ale ja nebudem môcť utiecť na vrch. Aby ma tedy nepostihlo to zlé, a zomrel by som!“ Genesis 19,19

„Preto povedz synom Izraelovým: Ja som Hospodin a vyvediem vás zpod ťažkých robôt Egypťanov a vytrhnem vás z ich otrockej služby a vyslobodím vás vystretým ramenom a veľkými súdy.“ Exodus 6,6                                                                                 „A preto, že miloval tvojich otcov, vyvolil si ich semeno po nich a vyviedol ťa svojou tvárou a svojou veľkou silou z Egypta.“ 5. Mojžišova 4,37

„No, ja by som istotne hľadal silného Boha a predložil by som svoju vec Bohu, ktorý činí veľké veci a nevyzpytateľné, prepodivné a mnohé, že im niet počtu.“ Jób 5,8.9 „Silný Bôh hrmí predivne svojím hlasom, on, ktorý činí veľké veci, priveľké pre náš rozum.“ Jób 37,5

„Lebo tvoja milosť je veľká a sahá až po nebesia a tvoja pravda až po najvyššie oblaky.“ Žalm 57,11                                                                                                                     „Aké veľké sú tvoje skutky, Hospodine! Preveľmi hlboké sú tvoje myšlienky.“ Žalm 92,6

„Oslavovať ťa budú, Hospodine, všetci kráľovia zeme, keď počujú reči tvojich úst. A budú spievať o cestách Hospodinových, lebo je veľká sláva Hospodinova. Lebo Hospodin je vysoký, ale vidí poníženého a vysokomyseľného zná zďaleka.“ Žalm 138,4-6               „Veľký je Hospodin a veľmi chválený, a jeho veľkosť je nevystihnuteľná.“ Žalm 145,3

„Nie, neni tebe podobného, Hospodine! Veľký si ty, a veľké tvoje meno v sile! Kde kto by sa ťa nebál, Kráľu národov?! Lebo tebe to prichodí, pretože medzi všetkými mudrcami národov a v celom ich kráľovstve neni tebe podobného nikoho!“ Jeremiáš 10,6

„Je to mnohonásobná milosť Hospodinova, že sme nevyhynuli docela; lebo neprestaly jeho zľutovania. Sú nové každého rána; veľká je tvoja vernosť. Mojím dielom je Hospodin, hovorí moja duša; preto sa nadejem na neho.“ Plač Jeremiášov 3,22-24

Veľký Boh koná veľké veci.

„A hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. A Pán Bôh mu dá trón Dávida, jeho otca, a bude kraľovať nad domom Jakobovým až na veky, a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Lukáš 1,31.32

„Vráť sa do svojho domu a rozprávaj, aké veľké veci ti učinil Bôh. A odišiel a hlásal po celom meste, jaké veľké veci mu učinil Ježiš.“ Lukáš 8,39

„A Bôh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého Pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej smluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred jeho tvárou, skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Ameň.“ Židom 13,20.21

Boh je Veľký v tom, že Prichádza.

„Očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov.“ Títovi 2,13.14

Božie Slovo nám predstavuje Stvoriteľa neba a zeme ako Veľkého Boha, ako Toho, ktorý je nad všetkým stvorením. Boh je Veľký tiež v tom aký Je – v charaktere, a preto je hoden uctievania ako Pán. Boh je Veľký v skutku spasenia – v Ježišovi Kristovi. Boh je Veľký vo všetkom, čo koná – aj v tom, že môže cez nás konať dobré skutky. Boh je Veľký lebo prichádza – 2. príchod Pána Ježiša je vo Veľký Deň Boha Všemohúceho.

Boris Kmec