Čo to znamená, že Boh je Prvý ?

„Kto to vykonal a učinil? Ten, ktorý povoláva pokolenia od počiatku, ja Hospodin prvý a s budúcimi ten istý.“ Izaiáš 41,4

„ Ja som to; ja som prvý a ja som i posledný.Veď moja ruka založila zem, a moja pravica rozpäla nebesia, len, čo som zavolal na ne, hneď sa postavily všetky dovedna.“ Izaiáš 48,12.13

Božie slovo dáva jasnú odpoveď: Boh je prvý a naveky bude, lebo je Stvoriteľom nebies i zeme aj všetkých pokolení človeka. Boh je prvý, lebo nik nebol pred ním, nik okrem neho nie je Bohom – tým, ktorý nemá počiatok. On tvorí všetko ako sám chce a nik mu v tom nemôže zabrániť.

Teraz na začiatku roka 2014, keď príde prvý deň, prvá sobota, prvý týždeň a prvý mesiac, sme možno plní očakávania niečoho nového (nielen nového novoročného verša). Nového zamestnania, nového vzťahu, novej skúsenosti s Bohom, novej možnosti slúžiť ľuďom okolo, novým priateľstvám a pod….

Ako to súvisí s tým, že Boh je prvý ? Jednoducho tak, či to, čo očakávam alebo to, čo príde nové – je Bohom stvorené, či to On stvoril, a či ja sám. A – osobnejšie, či som ochotný/á nechať Boha, aby ma tvoril na svoj obraz?

Ten, ktorý dal za nás život – Ježiš Kristus, je Prvý.

  „Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný.“ Zj. Jána 22,13

„A on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí, a on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý.“ Kolosanom 1,18

Boh otvorene hovorí, že je prvý, lebo dal za nás svoj život, vykúpil nás. Vykupiteľ vstal z mŕtvych a je naveky živý, Ježiš Kristus, a tak sa stal naveky prvý – prvorodený z mŕtvych, ktorý už nikdy neokúsi smrť.

Ako to súvisí s nami a s rokom 2014? Bude ma Boh oslobodzovať – vykupovať z mŕtvych vzťahov a činností ? A som ochotný/á prijať takúto slobodu ? Aké sú to mŕtve vzťahy ? No tie, ktoré ma vedú k duchovnej smrti, preč od Boha, hriešne vzťahy. Aké sú to mŕtve činnosti ? Tie, ktoré ma vzďaľujú od Boha, hriešne zvyky, závislosti od ktorých ma Boh chce oslobodiť.

Ako to poznám, či je Boh pre mňa Prvý ?

„My milujeme jeho, preto že on prvý miloval nás.“ 1.Jána 4,19

„A Ježiš mu odpovedal, že prvé zo všetkých prikázaní je: Čuj, Izraelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden! A: milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie.“ Marek 12,29.30

Poznávam, že Boh je v mojom živote Prvý – keď ho milujem, keď mu preukazujem úctu a česť vo svojom srdci a svojím životom. Keď túžim Boha oslavovať, chváliť nielen piesňou, modlitbou a dobrým slovom, ale aj svojím každodenným správaním a každým praktickým skutkom viery.

Verím, že si uvedomujeme ako sme bezmocní v tom, aby sme žili takýto život – aby bol Boh Prvý – z vlastných síl. Boh sám nám dáva svojho Ducha, aby sme sa k nemu obrátili, milovali ho, nenávideli hriech a túžili žiť pre jeho slávu. V tom sme iní od sveta, že Boh nás príjma skrze Syna ako svoje deti a žije v nás, a niežeby chcel iných zavrhnúť alebo v nich nechcel žiť. On chce zachrániť všetkých a rád by všetkých viedol svojím Duchom, ALE:

 Či nepožaduje Boh od nás úplné odovzdanie ? Či nás môže zachrániť ak my nechceme ? Alebo chceme a zaroveň chceme slúžiť aj sebe, svojej rodine, práci alebo iným modlám a bohom ? Jasne povedané: Boh necháva rozhodnutie na každom z nás. Bude pre teba Boh v tomto zmysle Prvý ?

Ako to poznám, či je Boh Prvý v rôznych oblastiach môjho života ?

„Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i detí, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť mojím učeníkom. A kto nenesie svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť mojím učeníkom. Lebo veď ak niekto z vás chce vystaviť vežu, či nesadne prv a nespočíta nákladu, či má toľko, aby mohol dostaviť?“ Lukáš 14,26-28.33

Pán Ježiš jasne hovorí, že láska k nemu ako nášmu Záchrancovi musí byť väčšia ako k našej rodine, k sebe samému, k práci, či k majetku. Je Boh Prvý v týchto a aj ďalších oblastiach nášho života ? Ako to zistíme ?

„Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!“ Galaťanom 5,14

V rodine. Božie Slovo jasne hovorí, že kresťanský život sa vyznačuje starostlivosťou členov rodiny navzájom o seba v rôznych etapách života:  pri výchove detí, voči manželskému druhovi, v staraní sa o rodičov, či iných príbuzných (1.Timoteovi 5,8).

Pán videl jasné nebezpečenstvo vo vzťahu k nemu a našej vlastnej rodine, a preto pred ním priamo varoval. Ak podriaďujem celý svoj duchovný život svojej rodine, Boh nie je Prvý. Zistím to ľahko: Modlím sa, čítam Božie Slovo, chodím do cirkvi vždy podľa okolností v rodine ? Samozrejme, že robím výnimky v čase nemoci a pod. Ale nenechávam sa príliš obmedzovať svojou rodinou, ak si nechávam vziať čas na budovanie svojho vzťahu s Bohom, na hľadanie svojho poslania, na konanie Božieho diela ?

V práci. Božie Slovo hovorí o tom, že náš život má byť naplnený zmysluplnou činnosťou, dáva nám rady ako sa správať ako zamestnanci aj zamestnávatelia, či remeselníci… (1.Korinťanom 7,23) Aj naša práca nás môže pohlcovať do tej miery, že bráni nášmu vzťahu s Bohom, nášmu poslaniu, tomu, aby bol Boh Prvý v našom živote. Našou prácou môžeme aj oslavovať Boha: usilovnosťou, poctivosťou, múdrosťou, vernosťou a pod…

V postoji k majetku. Vďaka obeti Ježiša Krista sme poznali, čo je v živote najcennejšie, život s Bohom, život viery. Boh nám s Kristom daroval všetko, a dnes sme správcami rôznych Božích darov. (1.Petra 1,18.19, Rimanom 8,32). Myslím na to ako dobrým hospodárením oslávim Boha, ako použijem to, čo mám v službe Bohu, ako pomôžem ľuďom okolo ?

Vedie ma On alebo Ja ? Vo vzťahu k sebe, ako zmýšľam, čo hovorím, aký som, aký mám vzťah k ľuďom… Je v tom Boh Prvý ?  A bude v roku 2014 ?

Boris Kmec