„A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov. A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh.“ Genesis 5,23.24

„Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: Ajhľa, prišiel Pán so svojimi svätými desaťtisícami,  aby vykonal súd nad všetkými a skáral všetkých bezbožných pre všetky ich bezbožné skutky, ktorými páchali bezbožnosť, i pre všetky urážlivé reči, ktoré hovorili bezbožní hriešnici proti Nemu.“ Júda 14.15

 

ŽIVOT ENOCHA

Enoch bol svätým  mužom, ktorý slúžil Bohu v úprimnosti a čistote svojho srdca. Keď videl rozmáhajúce sa zlo a skazenosť ľudského rodu, odlúčil sa od Kainových potomkov a karhal ich veľkú bezbožnosť. Na zemi sa vtedy nachádzali rovnako aj ľudia, ktorí Boha uznávali, báli sa Ho a uctievali Ho.

Spravodlivý Enoch bol veľmi smutný nad vzrastom zla medzi bezbožníkmi, preto s nimi v každodennom živote neudržiaval žiadne bližšie vzťahy. Jeho svätá duša trpela, keď videl, ako ľudia denne pošľapávajú Božiu autoritu. Pokoroval sa pred Bohom a modlil sa o ešte väčšie a lepšie poznanie Jeho vôle a silu pre Jej naplnenie.

Boh bol v spoločenstve s Enochom skrze anjelov a udeľoval mu svoje poučenia a rady. Oznámil mu, že nebude večne znášať ľuskú vzburu a že má v úmysle zničiť ľudské pokolenie skrze vody potopy. Nádherná rajská záhrada, ktorú po svojom páde museli naši prarodičia opustiť, mala zostať na zemi až do potopy. Stvoriteľ sám tento sad vytvoril a staral sa oň.

U brány raja stráženého cherubínom zjavovala sa velebnosť Božia a prichádzali sem prví ctitelia. Tu stavali svoje oltáre a prinášali svoje obete, tu sa milostivý Boh stretával so svojimi dietkami. Vo svojej božskej prozreteľnosti preniesol túto záhradu, aby ju opäť svojim vykúpeným vrátil v ešte nádhernejšej ozdobe. Božím úmyslom je zachovať toto úchvatné dielo svojich rúk nedotknuté prekliatim.

ENOCH A DRUHÝ PRÍCHOD KRISTA

Boh Enochovi skrze svojich anjelov podrobne zjavil svoj plán vykúpenia. Prorockým Duchom ho viedol budúcimi pokoleniami, ktoré budú žiť po potope a zjavil mu všetky významné udalosti spojené s druhým príchodom Krista a s koncom sveta. ( Júda 14.15)

Enocha znepokojovali myšlienky o stave mŕtvych a o tom, čo príde po smrti. Zdalo sa mu, že spravodliví i bezbožní sa v hrobe zmenia v prach, a to bude ich spoločný koniec. Nemal poznanie o osude spravodlivých po ich smrti. V prorockom videní bol poučený o obetnej smrti Krista za človeka a videl Jeho druhý príchod v nebeskej sláve v doprovode všetkých svätých anjelov, aby svojich spravodlivých vyslobodil z hrobov a dal im večný život.

Bol mu ukázaný všeobecný mravný úpadok a skazenosť ľudstva pri druhom príchode Kritsta: videl naduté, domýšľavé, opovážlivé a svojvoľné pokolenie, ktoré bude popierať jediného Boha a Jeho Syna Ježiša Krista, pokolenie prestupujúce prikázania Božie a opovrhujúce Jeho ustanoveniami, znevažujúcimi Jeho svätú krv a zmierenie.

Videl spravodlivých ovenčených slávou a cťou, bezbožných, ale vykázaných z prítomnosti Božej a ich strávenie ohňom. Enoch sa stal kazateľom spravodlivosti a verne hlásal ľuďom všetko, čo mu Boh skrze Ducha proroctva zjavil. Tí, ktorí uverili jeho slovám a báli sa Hospodina, vyhľadávali tohto svätého muža, aby sa od neho učili a sním sa modlili.

PREMENA A PRENESENIE ENOCHA

Svojím každodenným spojením s Bohom stával sa Enoch stále bližšie nebu. Keď hlásal božské poučenia tým, ktorí chceli načúvať múdrosti jeho slov, jeho tvár žiarila nebeským svetlom. Jeho nebeský svätý vzhľad vzbudzoval pozornosť. Pán Enocha miloval, pretože Enoch Ho vytrvalo a s hlbokou dôverou nasledoval, mal odpor ku zlu a horlivo túžil plniť Božiu vôľu. Túžil po ešte užšom spojení so svojím Pánom, ktorého sa bál, vážil si ho a ctil. Preto Boh nedovolil, aby Enoch zomrel ako iní ľudia, ale poslal svojich anjelov, aby ho preniesli do neba a nemusel okúsiť smrť. V prítomnosti spravodlivých i bezbožných bol Enoch od nich vzatý.

POUČENIA ZO ŽIVOTA  ENOCHA

Prenesením Enocha, poskytol Boh ľuďom veľmi dôležité poučenie. Na svete budú až do druhého príchodu Ježiša Krista existovať dve skupiny ľudí: spravodliví a bezbožní, svojvoľníci a tí, ktorí budú verní prikázaniam Božím. Boh sa bude starať o svojich spravodlivých, ktorí sa Ho boja. Pre zásluhy svojho milovaného Syna budú Nim vysoko cenení, poctí ich a dá im večný život. Bezbožných, ktorí pošľapávajú Jeho autoritu, zavrhne a vymaže z povrchu zeme, ako by tu nikdy neboli.

Od tej chvíle, keď Adam z najvyššej blaženosti a dokonalého šťastia upadol do nešťastia a hriechu, existuje nebezpečenstvo, že sa znechutený človek povie: „Daromné je slúžiť Bohu ! Aký je zisk z toho, že zachovávame Jeho nariadenia a že chodíme v smútku pred Hospodinom mocností !?“ Malachiáš 3,14

Enochov život je príkladom pre veriacich, ktorí podliehajú malomyseľnosti. Rovnako ako Enoch i oni žijú uprostred zkazeného a hriešneho ľudstva, ktoré sa nachádza v otvorenej vzbure proti Bohu Stvoriteľovi. Ak budú poslušní a plne uveria v zasľúbeného Spasiteľa, budú môcť žiť v spravodlivosti podľa vzoru Enocha a budú prijatí Bohom a vzatí do Jeho svätého mesta.

Odlúčený od sveta, tráviaci väčšinu času na modlitbách a v spoločenstve s Bohom predstavuje Enoch verný Boží ľud posledných dní, ktorí rovnako bude odlúčený od všetkého svetského. Enochovo prenesenie do neba tesne pred zničením sveta potopou predstavuje prenesenie a zachránenie všetkých žijúcich spravodlivých z tejto zemi pred jej zničením ohňom. Svätí budú oslávení a zvelebení pred zrakmi tých, ktorí ich nenávideli a prenasledovali pre ich poslušnosť spravodlivým a svätým Božím prikázaniam.

/ Spracované a upravené podľa knihy Ellen White: Dejiny Vykúpenia /