V Novej zmluve sa veľmi často hovorí o Milosti, v súvislosti s duchom Svätým. V Písme čítame, že keď Duch Svätý naplnil učeníkov „na všetkých spočívala veľká Milosť.“ )Sk. 4, 33) Vďaka moci Milosti môžeme robiť mnoho dobrých skutkov. (2. Kor. 9, 8) Boh jasne povedal Pavlovi: „Stračí ti moja Milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (2. Kor. 12, 9) Práve prostredníctvom Milosti spočívala na Pavlovi Božia moc. Vďaka tomu jasne pochopil a učil, že Božia moc je v skutočnosti prítomnosť a dielo Ducha Svätého v živote človeka.

Jedinou silou, ktorá môže vytvoriť a zachovať pokoj v živote človeka je Kristova Milosť. Duch Svätý využíva v živote neobráteného človeka všetky možnosti, aby zatúžil po niečom lepšom , prežil úprimné pokánie a napokon prijal Ježiša do svojho srdca. (1. Moj. 6, 3; Ján 16, 13. 14) Ak toto dielo Ducha Svätého dopĺňajú príhovorne modlitby veriacich ľudí, možnosť dobrého výsledku sa násobí.

„Niektorí ľudia si myslia, že najprv musia obstáť v skúške, a tým dokázať Pánovi, že sa zmenili , ale potom môžu prosiť o Jeho požehnanie. Oni však smú o Božie požehnanie žiadať už teraz. Vo svojich slabostiach potrebujú pomoc Kristovho Ducha a Jeho Milosti, inak nedokážu odolať zlu. Ježiš nás prijme rád takých, akí sme, hriešnych, bezmocných, závislých. Smieme prísť vo všetkej svojej slabosti, nerozvážnosti, hriešnosti a kajúcne Mu padnúť k nohám. Objať nás náručím lásky, obviazať nám rany a zbaviť nás každej nečistoty – to patrí k Jeho sláve.“

Duch Svätý a príhovorné modlitby budú viesť človeka k uvedomeniu si vlastných hriechov. Svedomie sa stáva citlivým. Takýto človek určite prežije bolesť z toho, že za neho Ježiš trpel na kríži. (Zach. 12, 10) Povedz Ježišovi, že si uvedomuješ obludnosť hriechu a že je ti úprimne ľúto všetko, čo si spôsobil. Pozvi Ho do svojho života a prijmi Ho ako svojho Pána a Kráľa. Ďakuj Mu za to, že ťa zachránil a že sa takýmto spôsobom môžeš stáť súčasťou Jeho rodiny. „Veď ste spasení Milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.“(Ef. 2, 8)

Medzi nami sú však mnohí „kultúrni kresťania“, ktorí hovoria o sebe, že sú kresťanmi, ale nikdy neurobili osobné, vedomé rozhodnutie prijať Krista za svojho Spasiteľa. Ani členstvo v cirkvi nestačí na to, aby sme ochutnali Ježišovu lásku, prežili moc Ducha Svätého vo svojom živote po obrátení. Úžasná Milosť je vlastne osobou – osobou Ducha Svätého. Robí všetko preto, aby každého neveriaceho či neobráteného človeka priviedol svojou láskou k Ježišovi. Ponúka nám dar pokánia a záchrany. Môžeme si byť istí, že dokonca aj keď spíme, Svätý Duch ani na okamih nepoľaví zo svojej túžby a snahy priviesť každého človeka do Božieho kráľovstva.

Iveta Kažmírská, spracované podľa Garrieho F. Williamsa

„Ako byť naplnený Svätých Duchom a vedieť o tom.“