Duch Svätý je osoba, ktorá zastupuje Ježiša Krista a Jeho nevyčerpateľnú lásku. (Ján 16, 13. 14) Báť sa Ho znamená báť sa priateľa. Je zrejme, že práve On nás vedie k pravde a pomáha nám ju chápať. Jeho cieľom je predstaviť nám celú pravdu a dať nám silu žiť podľa nej. (Ján 16, 13; 1. Petr. 1, 22)

Pravdepodobne najsmutnejším dôvodom odmietnutia je, že cirkev sa naučila fungovať bez Neho. Zdá sa, že sme sa spoľahli na učenie, tradície, školenia a rešpektovanie tradície. Mohlo sa stať, že sme pre svoje tradície zbavili Božie prikázanie ich významu? (Mat. 15, 3. 6) Tradície vo svojej podstate nie sú zlé, ale ak nás vedú k pohodlnosti a zanedbávaniu prikázaní ako napríklad „buďte naplnení Duchom“( Ef 5, 18), potom sa stávajú nebezpečnými.

Mnoho členov cirkvi sa nachádza v zovretí materializmu a rôznych hriechov, ktoré ich držia v úctyhodnej vzdialenosti od Duchom naplneného života. Ale úplne podriadenie sa Duchu Svätému má na hriech zničujúci účinok. Duch naplno odhaľuje ohavnosť hriechu a nedovoľuje ho ohľaduplne schovávať za známe frázy „On za to nemôže, aj jeho otec bol taký.“

V protiklade k materializmu je to práve obetavosť, čo Duch Svätý prináša do života kresťana. Prinášanie obeti, sebaobetovanie je čosi ako „náhla smrť“ pre materializmus a jeho plytké starosti. Keby po Duchu kresťania skutočne túžili, v plnej miere by Ho aj dostali. Tam, kde ľudia nepociťujú potrebu Ducha Svätého, prejavuje sa duchovná suchota, duchovná tma, duchovný úpadok a duchovná smrť. Kedykoľvek pozornosť pútajú veci podradné, vždy sa prejaví nedostatok Božej moci, takej potrebnej pre vzrast a rozmach cirkvi.

Táto moc by priniesla so sebou všetky ostatné požehnania a ponúka sa v neobmedzenom množstve. Malé veci sú dôležité, ale keď sa na ne sústredí príliš veľa pozornosti, stávajú sa nebezpečnými. Veľa ľudí sa pozerá na cirkev a zdá sa im, že je mŕtva. A ona v skutočnosti spí, omámená a opojená úspechom v relatívne bezvýznamných veciach.

Ale akú úlohu zohráva Duch Svätý v živote neobráteného človeka? Ak váš partner alebo deti neodovzdali svoj život Ježišovi a kľučkujú po mínovom poli hriechu, môžete sa opýtať: „Ako Boh odpovedá na moje modlitby za týchto ľudí, ktorých tak veľmi milujem a na ktorých mi tak veľmi záleží?“ Podľa Ježiša existuje rozdiel v tom, či Duch Svätý je s človekom alebo je v človeku. (Ján 14, 17)

Apoštol Pavol o tom píše veľmi jasne: „No – vy nie ste v tele, ale v Duchu, ak vo vás prebýva Boží Duch. Ale ak niekto nemá Kristovho Ducha, ten nie je Jeho.“ (Rím. 8, 9) A teda buď je Duch Svätý prítomný v živote človeka, alebo taký človek nie je kresťanom, Duch Svätý v ňom neprebýva.

Čo sa teda musí stať, aby neveriaci človek dospel do situácie, keď si Svätý Duch urobí v ňom príbytok? Apoštol Pavol píše mladému Titovi: „Zjavila sa totiž Božia Milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadosti a žili v tých časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne…“ (Tit. 2, 11. 12)

„Božia Milosť, prinášajúca spásu všetkým…“ je vlastne Duch Svätý, ktorý nás vychováva. Pavol naznačuje, že Božia Milosť – Duch Svätý, vplýva na srdce každého človeka, ktorý prišiel na tento svet. Pomáha mu pochopiť, že existuje lepší život, že je tu nielen odpustenie hriechu, ale aj sila na víťazstvo. Pavol ide ďalej a vysvetľuje, že spasenie vlastne prichádza prostredníctvom Božej dobroty, lásky a milosrdenstva a že ovocím lepšieho spôsobu života je spasenie a moc Ducha Svätého.

V jednoduchosti je tu opísané úplne odpustenie hriechov a dennodenné víťazstvo prostredníctvom Božej Milosti – Ducha Svätého, ktorý pôsobí v živote človeka už pred jeho obrátením. John Wesley to nazval „predchádzajúca Milosť“, teda Milosť ktorú môžeme prežívať už pred obrátením.

Môžeme teda vidieť a poznať, že Pán Ježiš nás nenechal napospas nepriateľovi, ale ponúka nám poznanie pravdy a víťazstvo nad našimi prízemnými vášňami a závislosťami. Duch Svätý pracuje na každom ľudskom srdci. Záleží od nás, ako Mu odpovieme.

Iveta Kažmírská , spracované podľa : Garrie F. Williams

„Ako byť naplnený Svätým Duchom a vedieť o tom“