„A Ježiš odpovedal a riekol im: Majte vieru Božiu!  Lebo ameň vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora! a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu, čokoľvek by povedal.  Preto vám hovorím: Všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že dostanete, a bude vám.“ Marek 11,22-24

Dovolávanie sa zasľúbení

Boh nám dal vo svojom Slove mnoho zasľúbení. Je naším privilégiom sa ich v modlitbách dovolávať. Všetky jeho prikázania a rady sú rovnako zasľúbeniami. Nikdy by pre nás nežiadal nič, čo by sme v jeho sile nemohli zvládnuť. Keď sa modlíme, je ľahké sa sústrediť na svoje potreby, problémy a na to, čo nás trápi a pritom nariekať nad svojou situáciou. To však nie je účelom takejto modlitby.

Modlitba má za cieľ posilniť našu vieru. To je dôvod, prečo sme vyzývaní, aby sme sa dovolávali Božích zasľúbení behom svojich modlitieb. Ak sa v modlitbe odvolávame na zasľúbenia, pomôžu nám, aby sme sa nezameriavali na seba a svoje slabosti, ale na Ježiša. Lebo hľadením naň môžeme byť zmenení k jeho obrazu. Na každú slabosť a na každý zápas, ktorý máme, môžeme v Biblii nájsť zasľúbenie, ktorého sa môžeme dovolávať.

„Každé zasľúbenie v Božom slove je pre nás. V našich modlitbách predkladajme Božie prísľuby a s vierou sa ich dovolávajme. Jeho slovo je uistením, že pokiaľ žiadame vo viere, dostaneme všetky duchovné požehnania. Neprestávajme žiadať a dostaneme omnoho viac, než sme kedy žiadali, či sme si predstavovali.“ (E.G.W.: In Heavenly Places, s. 71)

„Proste o Ducha Svätého. Boh si stojí za každým zasľúbením, ktoré kedy povedal. So svojou Bibliou v rukách povedzte: Urobil som, čo si povedal. Predkladám ti Tvoje zasľúbenie, žiadajte a vude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené.“ (E.G.W.: Christ’s Object Lessons, s. 147)

„Neviditeľné armády svetla a moci stoja po boku slabým a poníženým, ktorí veria a dovolávajú sa Božích zasľúbení.“ ( E.G.W.: Christ’s Object Lessons, s. 176)

„Boh má nebo plné požehnaní pre tých, ktorí s Ním chcú spolupracovať. Všetci, kto Boha poslúchajú, sa môžu s dôverou dovolávať naplnenia jeho zasľúbení. Musíme však preukázať pevnú a neochvejnú dôveru k Bohu. Pán často vypočutie odkladá, aby vyskúšal našu vieru a opravdivosť našich pohnútok. Ak prosíme v súladu s Bibliou, mali by sme veriť Božím zasľúbeniam a dožadovať sa našich prosieb s odhodlaním, že nebudú zamietnuté.“  (E.G.W.:Christ’s Object Lessons, s. 145).

Ako sa môžete dovolávať zasľúbenia ? Napríklad keď sa budete modliť o pokoj, môžete sa dovolávať textu Ján 14,27 a povedať: „Pane, ty si vo svojom slove povedal – Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa vaše srdce nechveje a nedesí! – Pane, prosím daj mi pokoj, ktorý si mi sľúbil zanechať.“

Duch svätý

Určite poprosme Ducha Svätého, aby nám ukázal ako, alebo za čo sa máme modliť vo svojom osobnom živote alebo v konkrétnej situácií. Biblia nám hovorí, že nevieme, za čo sa máme modliť, a že Duch Svätý je tým, kto sa za nás prihovára.

„Nemali by sme sa modliť iba v Kristovom mene, ale tiež pod vplyvom Ducha Svätého. To vysvetľuje to, čo je myslené, keď sa hovorí, že Duch – sa za nás prihovára nevysloviteľným vzdychaním – Rim 8,26. Na takúto modlitbu Boh rád odpovedá. Keď s vážnosťou a naliehavosťou vyjadríme modlitby v mene Pána Ježiša, potom nám Boh dáva záruku, že – môže učiniť viac, než za čo prosíme a čo si dokážeme predstaviť – Ef 3,20. „(E.G.W.:Christ’s Object Lessons, s. 147).

Dovolávajte sa textu Rimanom 8,26 a žiadajte Ducha Svätého, aby vám ukázal, za koho sa máte modliť, za akých konkrétnych ľudí alebo situácie.

Viera

V duchu prorockom je povedané, že „modlitba a viera sú schopné vykonať to, čoho nie je schopná akákoľvek moc na Zemi.“ (E.G.W.: Ministry of Healing, s. 509).

Sme teda povzbudzovaní k modlitbám a viere, že Boh nás počuje a na naše modlitby odpovie.

„Kristus hovorí: Proste a bude vám dané. V týchto slovách nám Kristus dáva pokyn, ako by sme sa mali modliť. Máme k nebeskému Otcovi pristupovať s detskou jednoduchosťou a prosiť ho o dar Ducha Svätého. Ježiš znovu hovorí: Verte, že všetko, za čo v modlitbe poprosíte, je vám dané a budete to mať.

Musíte prísť k Otcovi s pokáním, vyznať svoje hriechy, vyprázdniť svoju dušu od každého hriechu a znečistenia a je vašou prednosťou vyskúšať Božie zasľúbenia. Je potrebné, aby sme verili Božiemu slovu, pretože test nášho charakteru sa nachádza v tom, že sa upevňujete vo svätej viere. Boh vás skúša skrze Božie slovo.

Nemusíte čakať na nejaké úžasné emócie, že Boh vás vypočul, pocity nie sú tým správnym kritériom, lebo sa menia rýchlo ako mraky na oblohe. I keď sme na Zemi, môžeme očakávať pomoc z neba. Boha som takto vyskúšala tisíckrát. Chcem kráčať vierou a nechcem svojho Spasiteľa pohaniť svojou neverou.“  (Review and Herald, Oct. 11, 1892, par. 1, 3, 6).

„Máme príliš malú vieru. Obmedzujeme tým Svätého Izraela. Mali by sme byť vďační, že sa Boh milostivo rozhodol niekoho z nás použiť ako svoj nástroj. Na každú úprimnú prosbu vyslovenú za čokoľvek vo viere príde odpoveď. Nemusí prísť práve vtedy, keď to očakávame, ale príde, možno nie v dobe, keď sme na to čakali, ale rozhodne v dobe, keď to najviac budeme potrebovať. Ale ach, ako je hriešna naša nevera! – Ak zostanete vo mne a ak zostanú moje slová vo vás, proste, za čo chcete, a stane sa vám.“  (E.G.W.: Testimonies for the Church, sv. 3, s. 209).

Proste Boha, aby vám pomohol veriť, že vás počul a odpovie vám. Je nám tiež povedané, že „môžeme žiadať o akýkoľvek dar, ktorý Boh sľúbil, lebo máme veriť, že dostaneme a chváliť Boha, že sme ho dostali.“ (E. G.W.:  Education, s. 258).

Urobme teda zvyk z toho, že budeme Bohu už dopredu ďakovať za to, čo pre nás ešte len urobí a ako v budúcnu vypočuje naše modlitby.

(Spracované z materiálu Generálnej Konferencie CASD, 10 dní modlitieb 2015)