„Hospodin ťa požehnáva a stráži ťa. Usmieva sa Hospodin svojou tvárou na teba a prejavuje ti priazeň. Nesie Hospodin svoju tvár k tebe a vkladá na teba pokoj.“

Takto znie doslovný preklad z hebrejského textu. Je to mocné vyjadrenie Hospodina o Hospodinovi. Ide o priamu reč Boha, ktorý o sebe niečo zjavuje a ktorý koná z vlastnej iniciatívy.

Meno Hospodin a tetragram JHVH v preklade znie: „Som ten, ktorý je s tebou, ktorý je jedinečne s tebou vo všetkom, v čom si ty.“ Jeho pôsobenie sa prejavuje v ľudskom živote práve tým, že požehnáva. Čo vlastne požehnanie znamená?

Je to pôvodne dodanie životnej sily a rozhojnenie všetkého podstatného, čo je k životu potrebné, ale je to tiež aj Božia pomoc a Božia blízkosť. Žehnať je to iste, čo dobrorečiť. Znamená to druhému priať, aby mu bolo dobre a tiež toto dobro privolávať a pôsobiť. Hebrejské slovo „beráká“ (požehnanie) súvisí s názvom pre koleno. Akoby nám samotný jazyk chcel naznačiť, že požehnanie možno prijímať v podstate len na kolenách.

Ak je o Bohu povedané „že ťa stráži“ tomto je podľa Žalmu 121 ochrancom, ktorý nedrieme, neunaví sa a ochraňuje  ťa dňom i nocou pred každým zlom. Pred ohrozením prichádzajúcim z tvojho vnútra i zvonku. Stráži ´ta pred zlom prameniacim z teba, ochraňuje ťa pred tebou samým. Ochraňuje ťa i pred zlom vyvierajúcim z nebezpečných okolností, od zlých ľudí.

Ako si však máme vysvetliť bolestné tragédie, pri ktorých sa ľudia pýtajú: Kde je Boh, prečo nás neochránil?“ Nejde však len o možnú ochranu pred niečím. Boh je s nami v každej situácii. Hospodin – Ten, ktorý je s tebou všade tam, v čom si ty, bude s tebou aj v ťažkostiach tvojho života. Hlboko povzbudivé, ba až povznášajúce je konštatovanie Áronovského požehnania „že sa usmieva Hospodin svojou tvárou na teba a udeľuje ti milosť.“ Inak povedané, prejavuje ti priazeň – sympatie, dáva ti pôvab – krásu. Ľudia očakávajú, že na nich Boh nazerá a preto od Neho utekajú. Ak sa však odvážime v pokore sa k Nemu vrátiť, zrazu zbadáme, že sa na nás usmieva. Hospodin dodáva ľuďom krásu, pôvab. Najkrajší sú tí, v ktorých prebýva Boh.

„Nesie Hospodin svoju tvár k tebe a vkladá na teba pokoj.“ Tá tvár s tebou rozpráva, počúva tvoje slova a vidí ťa. A to skrze život Ježiša Krista.

„Hospodin ťa požehnáva a stráži ťa. Usmieva sa Hospodin svojou tvárou na teba a prejavuje ti priazeň. Nesie Hospodin svoju tvár k tebe a vkladá na teba pokoj.“

„Som ten, ktorý je s tebou, ktorý je jedinečne s tebou vo všetkom, v čom si ty.“ – JHVH

Iveta Kažmírská, spracované podľa KOINONIA

Časopis teologického seminára CASD