„A Boh dokonal siedmeho dňa svoje dielo, ktoré činil, a odpočíval siedmeho dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Boh činiac.“                                            Genesis 2,2.3

„Pamätaj na deň sobotného odpočinku , že ho máš svätiť!  Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmy deň je sobotný odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, … Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvätil ho.“              Exodus 20,8-11

Požehnanie vzťahu s Bohom                                                                                              Keď  Boh dokončil v šiestich dňoch Zem, siedmeho dňa odpočinul. Zanechal svoju prácu. Prečo ? Bol unavený ? Nie. Boh odpočinul, pretože ukončil svoju prácu. Všetko bolo dokonalé. Boh vytvoril ideálne podmienky pre zaistenie šťastia Adamovi a Eve. Nezabudol na nič, čo potrebovali. Radostne potom odpočinul v úzkom vzťahu so stvorením, ktoré sám stvoril.

 Tým, že siedmeho dňa, teda v sobotu, odpočinul, dal Boh príklad Adamovi a Eve. Chcel, aby si odpočinuli od svojej práce a starostlivosti o záhradu. (Slovo šabbat znamená zastaviť alebo odpočinúť.) Preto pre nich naplánoval zvláštny deň – deň v ktorom prerušia svoju každodennú prácu, odpočinú si a budú sa venovať Bohu. Sobota bola Božím darom pre Adama a Evu, rovnako ako je Božím darom, pre ľudí aj dnes.

Požehnanie pre vzťahy v rodine i v Cirkvi (duchovná rodina)                        Sobota nám tiež dáva možnosť prežiť určitý čas spoločne v rodinnom kruhu. Boh chcel, aby sobota bola zvláštnym dňom pre vzájomné vzťahy – dňom keď budeme komunikovať so svojimi najbližšími, rovnako ako so svojím Stvoriteľom. Je to deň, keď sa máme podeliť o svoje radosti, nádeje, ciele a zároveň o svoje bolesti a sklamania.

 Moja žena a ja trávime spolu so svojimi deťmi často sobotné odpoludnie prechádzkami v lese a spoločne sa radujeme uprostred prírody z dňa, ktorý Boh zvlášť stvoril. Celá naša rodina sa teší na sobotu ako na najšťastnejší deň týždňa. Sobota vnáša pocit bezpečia do celého nášho rodinného života.

Požehnanie duševného a fyzického odpočinku                                                      Sobota je tiež dnes Božím požehnaním a liekom pre neustály kolotoč práce. Boh nám ponúka omnoho viac, než peniaze a materiálne veci. Sám Stvoriteľ nás pozýva k odpočinku našej unavenej mysle a vyčerpaného tela. Chce byť s nami. Siedmy deň je stála pripomienka milujúceho Boha, ktorý sa stará o naše šťastie. Sobota svedčí o tom, že Boh má o nás osobný záujem.

 Pretože sobotu Boh posvätil ako zvláštny deň, obdržia tí, ktorí ju zachovávajú ako svätú, zvláštne požehnanie. Sobota je deň určený aj pre duševné a fyzické občerstvenie. Božie Slovo pripomína: „Pamätaj na deň odpočinku, že ti má byť svätý.“

Požehnanie života a zdravia                                                                                                  Je zaujímavé, že v angličtine má slovo „holy“ (svätý) rovnaký pôvod ako slovo „whole“ (celý, plný) a „healthy“ (zdravý). Sobota hovorí: STOP, ZASTAV SA ! Život je viac než len nekonečný kolotoč práce ! Je čas si odpočinúť – znovu byť zdravý plne a cele.

 Sobota je chrámom stvoreným v čase – chrámom, ktorý zostupuje z neba na zem každý siedmy deň. Keď budeme vstupovať do chrámu Kráľa, získame silu čeliť tlakom života. Spoločenstvo s Ním v sobotu je základom pre každodenné spoločenstvo počas týždňa.

Požehnanie pokoja a konania dobra                                                                           „Preto sa smie v sobotu dobré robiť.“                                    Matúš 12,12                          „Ak zdržíš pre sobotu svoju nohu, aby si v môj svätý deň nerobil, čo sa ti zachce, a sobotu budeš volať rozkošou, svätý Pánov deň hodným úcty a uctíš si ho, že nebudeš konať svoje cesty, vypĺňať svoju vôľu…“  Iz 58,13

Náš Stvoriteľ nás miluje. Chce utíšiť naše preťažené sily a nervy. Chce naplniť našu túžbu po pokoji. A On môže všetky tieto veci pre nás urobiť – pretože urobil nás, stvoril nás.  Záleží len na nás či prijmeme toto pozvanie, vstúpiť do Božieho odpočinku, ktorý zahŕňa aj konať dobro všade okolo nás.

Kmec Boris           /Spracované podľa M. Finley – Takmer zabudnutý deň/