Pán Ježiš nás v otázke spasenia nenechal bez odpovede. Odpovedal svojím životom, smrťou i vzkriesením. Túto otázku: Kto bude spasený ?,  tiež často spájal s vojdením do Nebeského kráľovstva. Počúvajme, čo hovorí Pán, On, Živé Slovo Božie:

 Odvtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.  Matúš 4,17                                                                                              Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo.                         Blahoslavení prenasledovaní pre spravedlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.       Matúš 5,3.10

Ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve; ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude velikým volať v nebeskom kráľovstve. Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravedlivosť hojnejšia ako spravedlivosť zákonníkov a farizeov nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva.  Matúš 5,19.20

Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.        Matúš 7,13.14.21

Keď to počul Ježiš zadivil sa a povedal tým, ktorí išli za ním: Ameň vám hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel tak velikej viery. Ale vám hovorím, že mnohí prijdú od východu aj od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakobom v nebeskom kráľovstve, ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do zovnútornej tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.  Matúš 8,10-12

A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá do konca, bude spasený.   Matúš 10,22                                                                                                            Ameň vám hovorím: Kto by neprijal kráľovstva Božieho ako dieťa, nevojde nikdy do neho.   Marek 10,15

A Ježiš obzrúc sa dookola povedal svojim učeníkom: Ako nesnadne vojdú do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky! A učeníci sa desili nad jeho slovami. Ale Ježiš zase odpovedal a riekol im: Deti, ako nesnadne je vojsť do kráľovstva Božieho tým, ktorí dúfajú v majetok!  Ľahšie je veľblúdovi prejsť cez ihelné ucho ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho.  A oni prenáramne žasli a hovorili jeden druhému: A kto potom môže byť spasený?  A Ježiš pozrel na nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha, lebo u Boha je všetko možné.   Marek 10,23-27

A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.  Ján 3,3.5

Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.  Ján 3,16.17.36

A ktosi mu povedal: Pane, či je málo tých, ktorí budú spasení? A on im povedal: Snažte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, budú hľadať vojsť, ale nebudú môcť.   Lukáš 13,23.24                                                                                                                                    A vyvedúc ich von povedal: Pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený? A oni povedali: Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. A hovorili mu slovo Pánovo i všetkým, ktorí boli v jeho dome. A pojal ich v tú hodinu nočnú, umyl ich od rán a bol naskutku pokrstený on i všetci jeho domáci.“  Skutky 16,30-33

Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo Písmo hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.  Rimanom 10,9-13

 To, čo sme čítali v Božom Slove o tom, kto bude spasený, by nás malo priviesť k záveru: Spasenie je dar, v Ježišovi Kristovi, kto to príjíma v srdci, Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, činí pokánie, vzýva meno Ježiš, je vyučovaný z Božieho Slova, je pokrstený na základe vyznania viery.

Spasený človek sa vyznačuje aj životom viery, lebo je zrodený z Ducha Svätého: láska, chudoba duchom, život podľa Božích prikázaní,  majetok nie je v jeho živote to hlavné, prenasledovanie, životný zápas – vojsť úzkou bránou, pokora, dôvera v Boha ako malé dieťa verí svojím rodičom…

  Kmec Boris   ( spracované podľa Novej Zmluvy )