Aké je Božie Milosrdenstvo ?

„A Šalamún sa postavil pred oltár Hospodinov pred celým shromaždením Izraelovým a rozprestrúc svoje ruky k nebesiam riekol: Hospodine, Bože Izraelov, niet tebe podobného Boha ani na nebi hore ani na zemi dole, ktorý ostríhaš smluvu a milosrdenstvo svojim služobníkom, ktorí chodia pred tebou celým svojím srdcom.“ 1. Královská 8,22.23

„Lebo keď sa navrátite k Hospodinovi, vaši bratia a vaši synovia  najdú milosrdenstvo pred tými, ktorí ich zajali, takže sa navrátia do tejto zeme, lebo milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Bôh, a neodvráti svojej tvári od vás, jestli sa navrátite k nemu.“   2. Kronická 30,9.

„A Dávid povedal Gádovi: Úzko mi je veľmi. Nech upadneme, prosím, do ruky Hospodinovej, lebo jeho milosrdenstvo je mnohé a veľké, ale nech neupadnem do ruky človeka.“  2.Samuelova 24,14

„Pamätaj na svoje mnohé milosrdenstvo, Hospodine, a na svoju mnohú milosť, lebo sú od veku.“ Žalm 25,6                                                                                                                  „Pretože mi učinil veľké veci ten Mocný, a sväté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo do pokolení a pokolení tým, ktorí sa ho boja.“ Lukáš 1,49,50.                                    „Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev a Bôh každého potešenia.“ 2.Korinťanom 1,3.

Boh skrze Ježiša Krista dáva Milosrdenstvo ako dar.

„Ale odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil krome krížom našeho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svetu. Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze ani neobriezka, ale nové stvorenie. A na všetkých, ktorí budú chodiť podľa toho pravidla, nech prijde pokoj a milosrdenstvo i na Izraela Božieho.“ Galaťanom 6,14-16

„Ale keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho Spasiteľa Boha, nie zo skutkov spravedlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpeľom opätného splodenia a obnovením Svätého Ducha, ktorého vylial na nás bohate skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme súc ospravedlnení jeho milosťou boli dedičmi podľa nádeje večného života.“ Títovi 3,4-7

„Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.“ Židom 4,16                                                      „Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych.“ 1.Petra 1,3

 

„Ale vy, milovaní budujúc sa na svojej presvätej viere, modliac sa v Svätom Duchu, strážiac zachovajte sa v láske Božej očakávajúc milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista cieľom večného života.“ Júda 20,21                                                                                               „Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne; ale ten, kto vyzná a opustí, dojde milosrdenstva.“ Príslovia 28,13

Ako prejavovať milosrdenstvo ?

„A tak teraz mi prisahajte, prosím, na Hospodina, pretože som učinila milosrdenstvo s vami, a že aj vy učiníte milosrdenstvo s domom môjho otca a dáte mi znamenie pravdy.“ Jozua 2,12

„Hynúcemu prisluší milosrdenstvo od jeho priateľa, keby hneď i bázeň Všemohúceho bol opustil.“ Jób 6,14                                                                                                         „Milosrdný človek robí dobre svojej duši, ale ukrutný trápi svoje vlastné telo.“ Príslovia 11,17

„Takto hovorí Hospodin Zástupov: Súďte súd podľa pravdy a majte milosrdenstvo a zľutovanie; to čiňte každý so svojím bratom.“ Zachariáš 7,9                                                „A keby ste boli poznali, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť, neboli by ste odsúdili nevinných.“  Matúš 12,7

„Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože dávate desiatky z máty, z kôpru a kmínu a opustili ste to, čo je ťažšieho v zákone, súd, milosrdenstvo a vernosť; toho bolo treba činiť a tamto neopustiť.“ Matúš 23,23

„Preto majúc túto službu, jako sme dostali milosrdenstvo, neustávame; ale sme sa odriekli skrytých vecí hanebnosti a nerobíme chytrácky ani nefalšujeme slova Božieho, ale zjavovaním pravdy odporúčame seba každému svedomiu ľudskému pred Bohom.“ 2.Korinťanom 4,1.2

„Ale preto som dostal milosrdenstvo, aby na mne prvom dokázal Ježiš Kristus celú zhovievavosť za príklad tým, ktorí majú veriť v neho cieľom večného života.“ 1.Timoteovi 1,16                                                                                                                    „Lebo súd bude nemilosrdný tomu, kto neučinil milosrdenstva. Milosrdenstvo sa chváli proti súdu.“  Jakub 2,13

 Boris Kmec