Dnes je moderné veľa hovoriť, mlčanie však má svoj čas aj význam rovnako ako reč. Budem spolu s vami mlčať a počúvať Božie Slovo, čo hovorí o tejto téme.

Čo hovorí Božie Slovo kedy je dobré a vhodné mlčať ?

2.Mojžišova 14,14 Hospodin bude bojovať za vás, a vy budete mlčať.                        Žalm 62,6 Len očakávaj mlčky, moja duša, na Boha, lebo od neho je moje očakávanie.  Žalm 65,2 Tebe sa patrí mlčať, tebe chvála, Bože na Sione, a tebe sa má plniť sľub.

Lukáš 1,20 Nuž hľa, budeš mlčať, nemý, a nebudeš môcť prehovoriť až do toho dňa, keď sa to všetko stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa naplnia svojím časom.  Príslovia 17,28 Aj blázon, keď mlčí, býva považovaný za múdreho, keď si zapcháva svoje rty, za rozumného.

Príslovia 11,12 Človek bez rozumu pohŕda svojím blížnym; ale rozumný človek mlčí.  Jób 6,24 Poučte ma, a ja budem mlčať, a vysvetlite mi, v čom som blúdil!                Ámos 5,13 Preto rozumný mlčí v takom čase, lebo je to zlý čas.

Plač Jeremiáša 3,26-29 Dobre je, aby dúfal človek a mlčky očakával na spasenie Hospodinovo. Dobre je mužovi, aby niesol jarmo vo svojej mladosti. Nech sedí o samote a mlčí, keď naloží na neho. Nech vloží svoje ústa do prachu, azda je ešte nádej.

Božie Slovo hovorí kedy je nevhodné mlčať a je potrebné hovoriť.

Ester 4,14 Ba ak budeš naozaj mlčať v tento čas, dostaví sa Židom z iného miesta úľava a vyslobodenie, a ty a dom tvojho otca zahyniete. A kto vie, či práve pre čas, ako je toto, neprišla si ku kráľovstvu!                                                                                                       Izaiáš 62,1 Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho, dokiaľ nevyjde jeho spravedlivosť ako blesk, a nebude horieť jeho spasenie ako fakľa.

Izaiáš 62,6 Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!  Jeremiáš 4,19 Ó, moje útroby, moje útroby! Svíjam sa bolesťou. Ó, steny môjho srdca! Moje srdce mi je hlboko znepokojené! Nemôžem mlčať, lebo čuješ zvuk trúby, moja dušo, krik boja.

2. Kráľov 7,9 Ale potom riekli druh druhovi: Nerobíme dobre. Tento deň je dňom radostnej zvesti, a my mlčíme. Ak budeme čakať až do ranného svetla, stihne nás neprávosť. Preto teraz poďte, vojdime a oznámme v dome kráľovom.

Božie mlčanie voči nepriateľom, a jeho reč v pravý čas.

Izaiáš 42,13.14 Hospodin vyjde jako hrdina, jako muž boja zobudí svoju horlivosť; bude kričať, áno, revať, vrhne sa na svojich nepriateľov a zmôže ich ako junák  a povie: Mlčal som už od veku; bol som ticho, jako keby som bol býval hluchý a nemý; premáhal som sa. Ale teraz už dychocem ako žena, ktorá ide porodiť; lapám vzduch a dychtím, všetko razom.

Izaiáš 53,6 Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst.                                                                                                              1.Petra 2,23 Ktorý, keď mu zlorečili, on nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravedlivo súdi.

 Lk 23,8-10 A keď videl Heródes Ježiša, zaradoval sa veľmi, lebo ho už od dávna chcel vidieť, pretože mnoho slýchal o ňom a nadejal sa, že ho uvidí učiniť nejaký div. A pýtal sa ho mnohými rečami, ale on mu ničoho neodpovedal. A stáli tam najvyšší kňazi a zákonníci prudko na neho žalujúc.

Marek 14,60-62 Potom vstal najvyšší kňaz do prostredku a opýtal sa Ježiša: Či nič neodpovedáš? Čo títo svedčia proti tebe? Ale on mlčal a neodpovedal ničoho. Opät sa ho opýtal najvyšší kňaz a povedal mu: Či si ty Kristus, Syn toho Požehnaného? A Ježiš povedal: Áno, ja som, a uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblaky.

Ján 19,9-11 A zase vošiel do prätória a povedal Ježišovi: Odkiaľ si ty? Ale Ježiš mu nedal odpovedi. Vtedy mu povedal Pilát: So mnou že nehovoríš? Či nevieš, že mám moc ukrižovať ťa a že mám moc prepustiť ťa? Na to mu povedal Ježiš: Nemal by si nado mnou nijakej moci, keby ti to nebolo dané shora; a preto ten, kto ti ma vydal, má väčší hriech.

Boris Kmec