Keď Duch Svätý prebudí svedomie človeka, čiastočne si uvedomí zákernú moc a úbohosť hriechu. Chápe, že hriech ho odlúčil od Boha a že je v zajatí moci zla. Čím viac sa z neho chce vymámiť, tým viac poznáva svoju bezmocnosť. Cíti, že jeho pohnútky nie sú čisté, že život je plný sebectva a hriechu. Túži po odpustení, očistení a vyslobodení. Čo teda robiť, aby znova získal súlad s Bohom? To, čo potrebuje je pokoj – nebeské odpustenie, pokoj a lásku v duši.

Za peniaze sa to kúpiť nedá, rozum na to nestačí a múdrosť to nevie dosiahnuť. Nieto nádeje, aby to človek získal vlastným úsilím. Boh to však ľuďom ponúka ako dar. Stačí vystrieť ruku a uchopiť to.

Pán hovorí: „Ak budú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť ako sneh.“ (Iz 1,18) „A dám vám nové  srdce a nového ducha dám do vášho vnútra, odstránim to kamenné srdce z vášho tela dám vám srdce mäsité.“ (Ez 36,26)

Ak si teda vyznal svoje hriechy Bohu a v srdci si sa ich zriekol, choď k Nemu a pros Ho, aby zmyl tvoje hriechy a dal ti nové srdce. On to prisľúbil. Tak ver, že to urobí. Musíš tento dar prijať vierou, vtedy bude tvoj.

Nečakaj, kým pocítiš, že si uzdravený, ale povedz: „Verím tomu, že je to tak, pretože to Boh prisľúbil.“ Ježíš povedal: „Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte a budete to mať.“ (Mk 11,24)

Tento prísľub však platí pod podmienkou, že budete prosiť podľa Božej vôle. Je však Božou vôľou očistiť nás od hriechu, urobiť nás Božími deťmi a uschopniť nás žiť svätým životom. Keď sa teda človek odovzdá Ježišovi, nemá ustupovať späť, má Ho denne prosiť, aby mu dal svojho Ducha a aby ho svojho milosťou chránil.

Niektorí ľudia si myslia, že musia najprv obstať v skúške a tým dokázať Pánovi, že sa zmenili a len potom smú prosiť o Jeho požehnanie. Ale človek vo svojich slabostiach potrebuje pomoc Kristovho Ducha, inak nemôže odolať zlu vo svojom srdci. Preto smieme prosiť o požehnanie už teraz, keď sme hriešni, bezmocní a závislí.

Ježiš nás rád prijme takých, akí sme. Objať nás náručím lásky, obviazať nám rany a očistiť nás od každej nečistoty – to patrí k Jeho sláve. A práve tu sa tisíce ľudí dopúšťajú chyby: neveria, že Ježiš im odpustí osobne, jednotlivo. Neberú Boha za slovo. Ale prisľúbenia sú pre každého kajúcneho hriešnika!

Prostredníctvom slúžiacich anjelov Kristus dáva moc a milosť každému veriacemu človekovi. Nikto nie je tak hriešny, aby v Ježišovi nemohol nájsť silu, čistotu a spravodlivosť. Boh s nami  nezaobchádza tak, ako jeden smrteľník s druhým. Zmýšľa o nás láskyplne súcitne.

Hovorí: „Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno.“ (Iz 44,22) „Lebo nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť, znie výrok Hospodina, Pána. Obraťte sa a budete žiť!“ (Ez 18,32) Satan je pripravený olúpiť veriaceho človeka o istotu Božej prítomnosti. Chce uhasiť každý záblesk nádeje a zamedziť prístup každému lúču svetla k človekovi. Nesmieš mu to však dovoliť. Nepočúvaj pokušiteľa, ale povedz: „Ježiš zomrel, aby som ja mohol žiť. On ma miluje a nechce, aby som zahynul. Mám súcitného Nebeského Otca a hoci som sa prehrešil, predsa vstanem a pôjdem k Nemu!“

V podobenstve u Lukáša 15,18.20 sa dočítaš, ako je takýto človek prijatý. No ani toto nežné a dojímavé podobenstvo nestačí na vyjadrenie súcitu Nebeského Otca. Pán oznamuje ústami svojho proroka: „Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.“ (Jer 31,3)

Náš Nebeský Otec túži po každom jednom z nás a každá prebudená túžba v srdci človeka po návrate k Bohu je len nežným napomínaním od Ducha Svätého, ktorý povzbudzuje, prosí a priťahuje tuláka k Otcovmu láskavému srdcu. Boh nenávidí hriech, ale hriešnika miluje a v Kristovi mu dal sám seba, aby všetci, čo chcú, mohli byť zachránení a očistení.

Veľké srdce večnej lásky sprevádza hriešnika bezmedzným súcitom. Keď k Nemu prichádzaš s vyznaním a pokáním, On prichádza k tebe s milosrdenstvom a odpustením.

Iveta Kažmírska  ( spracované podľa Nachádzanie vnútorného pokoja )