Hriech, hriešnici a Spravodlivý Boh.

Vtedy poslal faraon a povolal Mojžiša a Árona a povedal im: Zhrešil som tento raz. Hospodin je spravedlivý, a ja a môj ľud sme bezbožní.                 2. Mojžišova 9,27

Hospodine, Bože Izraelov, ty si spravedlivý, lebo sme pozostali iba uniklý zbytok, ako to dnes vidieť. Hľa, sme pred tebou vo svojom previnení, lebo nemožno preto obstáť pred tebou.  Ezdráš 9,15

Ty, ó, Hospodine, zostaneš spravedlivý, keď sa budem s tebou pravotiť, avšak o tvojich súdoch budem hovoriť s tebou. Jeremiáš 12,1

Hospodin je spravedlivý, lebo som sa protivila jeho ústam. Nože počujte, všetky národy, a vidzte moju bolesť! Moje panny a moji mládenci odišli do zajatia! Plač Jeremiáša 1,18

A preto bedlivo pozoroval Hospodin na to zlo a uviedol ho na nás, lebo Hospodin, náš Bôh, je spravedlivý vo všetkých svojich skutkoch, ktoré činí, ale sme nepočúvali na jeho hlas. Daniel 9,14

Čo tedy? Či máme nejakú prednosť? Nijakým činom, lebo tu prv sme obvinili i Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného.

No, teraz je zjavená spravedlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi, avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich.  Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej  ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi.                 Rimanom 3,9.10.21-24

A počul som anjela vôd, ktorý hovoril: Spravedlivý si, ó, Pane, ktorý si a ktorý si bol, ten svätý, že si to usúdil;lebo krv svätých a prorokov vylievali, a krv si im dal piť, lebo sú hodni.  A počul som iného z oltára, ktorý hovoril: Áno, Pane, všemohúci Bože, pravdivé a spravedlivé sú tvoje súdy.     Zjavenie 16,5-7

Čo znamená, že Boh je Spravodlivý ?

Skalo, ktorej dielo je dokonalé! Lebo všetky jeho cesty sú spravedlivým súdom. Silný Bôh verný, u ktorého nieto neprávosti;spravedlivý je a priamy. 5. Mojžišova 32,4

A našiel si jeho srdce verné pred sebou a učinil si s ním smluvu, že dáš zem Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Jebuzeja a Gergezeja, že ju dáš jeho semenu a uskutočnil si svoje slová, lebo ty si spravedlivý. Nehemiáš 9,8

Ale ty si spravedlivý pri všetkom tom, čo prišlo na nás, lebo ty si činil verne a pravdu, ale my sme páchali bezbožnosť. Nehemiáš 9,33

Nech je raz koniec zlosti bezbožných, a postav pevne spravedlivého. Ale však ten, kto zkúša srdcia a ľadviny, je spravedlivý Bôh. Žalm 7,10

Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravedlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš. Žalm 51,6

Ty si spravedlivý, Hospodine, a tvoje súdy sú priame. Žalm 119,137

Hospodin je spravedlivý vo všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Žalm 145,17

O spravodlivom služobníkovi – Kristovi.

Z námahy svojej duše uvidí výsledok, nasýti sa. Svojou známosťou ospravedlní spravedlivý môj služobník mnohých a ich neprávosti on ponesie. Izaiáš 53,11

Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že vzbudím Dávidovi spravedlivý výrastok, a bude kraľovať ako kráľ a bude rozumne robiť a bude činiť súd a spravedlivosť na zemi. Jeremiáš 23,5

Plesaj veľmi, dcéro Siona, pokrikuj radostne, dcéro Jeruzalema! Hľa, tvoj kráľ prijde k tebe, spravedlivý je a plný spasenia chudobný a jazdiaci na oslovi, na osľati, žrebcovi oslíc. Zachariáš 9,9

A Ježiš zvolal velikým hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha! A keď to povedal, vypustil dušu.  A keď videl stotník, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Tento človek bol skutočne spravedlivý.  Lukáš 23,46.47

Bôh Abrahámov, Izákov a Jakobov, Bôh našich otcov, oslávil svojho Syna Ježiša, ktorého ste vy pravda vydali a zapreli ste ho pred tvárou Piláta, kým on súdil, že sa má prepustiť.  Ale vy ste zapreli toho Svätého a Spravedlivého a žiadali ste si, aby vám daroval muža vraha, a Knieža života ste zabili, ktorého Bôh vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my svedkami. Skutky Apoštolov 3,13-15

Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravedlivý za nespravedlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený Duchom. 1.Petra 3,18

Moje dieťatká, toto vám píšem nato, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista,spravedlivého. 1.Jána 2,1

Boh je spravodlivý sudca. Čo to znamená ?

Lebo si rozsúdil môj súd a moju pravotu; sadol si na prestol, spravedlivý sudca. Žalm 9,5

Ale Hospodin Zástupov je spravedlivý sudca, ktorý zkúša ľadviny i srdce. Nech uvidím tvoju pomstu na nich, lebo tebe som zjavil a sveril svoju pravotu. Jeremiáš 11,20

Hospodin je spravedlivý v jeho strede, neučiní neprávosti, ráno jako ráno vynáša svoj súd na svetlo; nevystane; ale nešľachetník nezná hanby. Sofoniáš 3,5

Za týmto už mi je odložená koruna spravedlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravedlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. 2.Timoteovi 4,8

ZÁVER: To, že Boh je Spravodlivý je pre nás dobrou správou. On neprehliada hriech – aj keď dáva odpustenie, všetkým čo činia pokánie. Dôsledky hriechu, však pociťujeme všetci v našich životoch a je to tak spravodlivé, inak by sme hriech zľahčovali, a takto zažívame, aké ovocie prináša. Boh nás oslobodí aj od následkov našich hriechov, keď príde.

Boh je Spravodlivý, a len On mohol prísť ako spravodlivý a vziať naše hriechy na seba, obetovať sa za nás – a to je dobrá správa, a je to Jeho Spravodlivosť, ktorú mi nazývame milosťou. Boh je Spravodlivý Sudca a to je dobrá správa pre budúcnosť, iba On prinesie ľuďom a svetu skutočnú spravodlivosť.

Kmec Boris