Spoločenstvo

Z klamania vzíde vždy iba sklamanie

Tisíce kresťanov sú sklamaní, pretože sa nestalo to, čo sa im prorokovalo z neba. Mnoho ľudí je dnes aktívnych, ale bez opravdivej hĺbky. Tieto slová nepatria zborových aktivitám a väčším či menším misijným výjazdom, ak vychádzajú z Boha. Ale nasledujúce poznanie je desivé: „Najlepším maskovaným útekom pred skutočnou Božou požiadavkou je „služba“ pre Boha, ktorú si človek vybral sám.“ More >

Dobrý a štedrý Boh – nás pozýva k dobročinnosti a štedrosti

„Ucti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody, potom sa tvoje sýpky naplnia obilím a tvojimi lismi bude pretekať mušt.“                                                              Príslovia 3,9.10          More >

Dávať znamená žiť

Boh je Zdrojom života, svetla a radosti. Z Neho pochádzajú požehnanie pre všetko Ním stvorené. A v ktoromkoľvek ľudskom srdci je Boží život, prejaví sa to skutkami lásky a požehnania voči iným.

More >

Dar z raja – Manželstvo

„Keď Boh stvoril človeka, učinil ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril; keď ich požehnal, v deň ich stvorenia dal im meno Človek.“ 1. Mojžišova 5,1.2

„Odpovedal: Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu? A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek  nerozlučuj!“                   Matúš 19,4-6

More >

Príhovorná Modlitba – vzácny Boží dar

„Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla.“ 1.Petra 2,9

Ako Boží ľud sme dostali mnohé dary milosti, ktorými nás náš štedrý Boh, ktorý je bohatý vo svojej Láske ku všetkým ľuďom, tak v mnohom obdarováva. S mnohými darmi sme dostali aj veľké prednosti, ako vyvolení stať sa zároveň aj služobníkmi. Ako králi a kňazi, sme dostali  veľké úlohy: najprv sa stať kráľmi a kňazmi, Božím svätým – oddeleným vlastníctvom a potom zvestovať.

More >

Neopúšťajme svoje zhromaždenia…

„Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“ Žid. 10,25;

Niekto mi čas od času s povzdychom pripomenie: „Ľudia strácajú záujem o spoločenstvo v cirkvi“. V duchu si aj ja smutne povzdychnem a poviem si: „Veď, ja to dobre viem…“

More >