Povzbudenie

EVANJELIUM O SPRAVODLIVOM BOHU

Hriech, hriešnici a Spravodlivý Boh.

Vtedy poslal faraon a povolal Mojžiša a Árona a povedal im: Zhrešil som tento raz. Hospodin je spravedlivý, a ja a môj ľud sme bezbožní.                 2. Mojžišova 9,27

More >

Áronovské požehnanie

„Hospodin ťa požehnáva a stráži ťa. Usmieva sa Hospodin svojou tvárou na teba a prejavuje ti priazeň. Nesie Hospodin svoju tvár k tebe a vkladá na teba pokoj.“

Takto znie doslovný preklad z hebrejského textu. Je to mocné vyjadrenie Hospodina o Hospodinovi. Ide o priamu reč Boha, ktorý o sebe niečo zjavuje a ktorý koná z vlastnej iniciatívy. More >

Stretnúť sa s Milosťou a prijať ju

V Novej zmluve sa veľmi často hovorí o Milosti, v súvislosti s duchom Svätým. V Písme čítame, že keď Duch Svätý naplnil učeníkov „na všetkých spočívala veľká Milosť.“ )Sk. 4, 33) Vďaka moci Milosti môžeme robiť mnoho dobrých skutkov. (2. Kor. 9, 8) Boh jasne povedal Pavlovi: „Stračí ti moja Milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (2. Kor. 12, 9) Práve prostredníctvom Milosti spočívala na Pavlovi Božia moc. Vďaka tomu jasne pochopil a učil, že Božia moc je v skutočnosti prítomnosť a dielo Ducha Svätého v živote človeka. More >

Duch Svätý

Duch Svätý je osoba, ktorá zastupuje Ježiša Krista a Jeho nevyčerpateľnú lásku. (Ján 16, 13. 14) Báť sa Ho znamená báť sa priateľa. Je zrejme, že práve On nás vedie k pravde a pomáha nám ju chápať. Jeho cieľom je predstaviť nám celú pravdu a dať nám silu žiť podľa nej. (Ján 16, 13; 1. Petr. 1, 22) More >

Návrat domov

„A Boh riekol Jakobovi: Vstaň, choď hore do Bétela a bývaj tam a učiň tam oltár silnému Bohu, ktorý sa ti ukázal vtedy, keď si utekal pred Ezavom, svojím bratom.“                                                                    Genesis 35,1 More >

Požehnanie soboty – siedmeho dňa

„A Boh dokonal siedmeho dňa svoje dielo, ktoré činil, a odpočíval siedmeho dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Boh činiac.“                                            Genesis 2,2.3 More >

Zdroj lásky a pokoja

Príroda a zjavenie zhodne svedčia o Božej láske. Nás nebeský Otec je Zdrojom života, múdrosti a radosti. Boh stvoril človeka dokonale svätého a šťastného. Zem, ktorá vyšla z Tvorcovej ruky nejavila nijakou stopu úpadku. Len prestúpenie Božieho zákona prinieslo trápenie a smrť. No aj v utrpení sa zjavuje Božia láska. More >

Úloha viery

Keď Duch Svätý prebudí svedomie človeka, čiastočne si uvedomí zákernú moc a úbohosť hriechu. Chápe, že hriech ho odlúčil od Boha a že je v zajatí moci zla. Čím viac sa z neho chce vymámiť, tým viac poznáva svoju bezmocnosť. Cíti, že jeho pohnútky nie sú čisté, že život je plný sebectva a hriechu. Túži po odpustení, očistení a vyslobodení. Čo teda robiť, aby znova získal súlad s Bohom? To, čo potrebuje je pokoj – nebeské odpustenie, pokoj a lásku v duši.

More >

Modlitba

Boh túži po spoločenstve svojich detí. Chce, aby tí, čo Ho vzývajú, odchádzali s jasným vedomím Jeho starostlivosti a lásky. Oslovuje nás prírodou a zjavením, svojou prozreteľnosťou i vplyvom svojho Ducha. Ak aj my chceme mať to pravé spoločenstvo s Bohom, musíme Mu mať čo povedať o svojom skutočnom živote.

More >

Ako uspokojíš svoje svedomie.

„Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.“ (Prísl. 28,13) Podmienky Božej milosti sú jednoduché, spravodlivé a rozumné. Boh od nás nežiada nič ťažké, aby nám boli odpustené hriechy.

More >