Povzbudenie

SVETLO NÁDEJE (báseň)

Keď prichádza SMRŤ, prichádza TMA,                                                                             mohutná, čierna mrákava.                                                                                                     Nepočuť už hlas, vzdych, ani ston,                                                                                         nastalo TICHO, ktoré nemá tón.

More >

Milosrdný Boh

Aké je Božie Milosrdenstvo ?

„A Šalamún sa postavil pred oltár Hospodinov pred celým shromaždením Izraelovým a rozprestrúc svoje ruky k nebesiam riekol: Hospodine, Bože Izraelov, niet tebe podobného Boha ani na nebi hore ani na zemi dole, ktorý ostríhaš smluvu a milosrdenstvo svojim služobníkom, ktorí chodia pred tebou celým svojím srdcom.“ 1. Královská 8,22.23

More >

Túžime po Svätom Bohu ? Túžime po svätosti ako Enoch ?

„A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov. A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh.“ Genesis 5,23.24

„Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: Ajhľa, prišiel Pán so svojimi svätými desaťtisícami,  aby vykonal súd nad všetkými a skáral všetkých bezbožných pre všetky ich bezbožné skutky, ktorými páchali bezbožnosť, i pre všetky urážlivé reči, ktoré hovorili bezbožní hriešnici proti Nemu.“ Júda 14.15

  More >

VEĽKÝ BOH

„Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú a nech hovoria povždy: Veľký je Hospodin! všetci tí, ktorí milujú tvoje spasenie!“ Žalm 40,17                                            „Veľký je Hospodin na Sione a je vysoký nad všetkými národami.“ Žalm 99,2

„Dobroreč, moja duša, Hospodinovi! Hospodine, môj Bože, si veľmi veliký! Obliekol si veličenstvo a nádheru.“ Žalm 104,1                                                                                        „Lebo ja viem, že je Hospodin veľký a náš Pán nado všetkých bohov.“ Žalm 135,5

More >

Neboj(í)te sa krízy!?

A je to tu. Po kríze národnostnej, politickej, energetickej,  bytovej, manželskej a kríze  identity (a neviem ešte akej), je tu kríza, ktorá tu už desaťročia nebola – kríza hospodárska. Zatiaľ nás verne sprevádza a podľa všetkého nás nemá v úmysle tak rýchlo opustiť…

More >