adminmi

This user hasn't shared any biographical information


Posts by adminmi

Z klamania vzíde vždy iba sklamanie

Tisíce kresťanov sú sklamaní, pretože sa nestalo to, čo sa im prorokovalo z neba. Mnoho ľudí je dnes aktívnych, ale bez opravdivej hĺbky. Tieto slová nepatria zborových aktivitám a väčším či menším misijným výjazdom, ak vychádzajú z Boha. Ale nasledujúce poznanie je desivé: „Najlepším maskovaným útekom pred skutočnou Božou požiadavkou je „služba“ pre Boha, ktorú si človek vybral sám.“ More >

ODPUSTENIE JE ROZHODNUTIE

„Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa Ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do sedem razy?  Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do sedem razy, ale až do sedemdesiatkrát sedem razy!“ (Matúš 18:21-22) More >

EVANJELIUM O SPRAVODLIVOM BOHU

Hriech, hriešnici a Spravodlivý Boh.

Vtedy poslal faraon a povolal Mojžiša a Árona a povedal im: Zhrešil som tento raz. Hospodin je spravedlivý, a ja a môj ľud sme bezbožní.                 2. Mojžišova 9,27

More >

Kam sa stratil Ježiš?

Príbeh o Ježišovi, ktorý sa stratí v chráme je jediným príbehom z Ježišovho dospievania a patrí zrejme k najznámejším príbehom o Ježišovi vôbec. Existujú obrazy od veľkých maliarov, ktoré zobrazujú túto situáciu, príbeh sa často rozpráva malým deťom. Znalosť tohto príbehu je pre nás výhodou i nevýhodou zároveň. Znalosť témy nám umožňuje rýchlo vkĺznuť do príbehu, ale zároveň nás to môže zvádzať k domnienke, že už tento príbeh poznáme natoľko, že nás nemá čím osloviť. Skúsme preto o ňom znova premýšľať. „Každý rok chodievali Jeho rodičia…“ (Lukáš 2, 41-51) More >

Áronovské požehnanie

„Hospodin ťa požehnáva a stráži ťa. Usmieva sa Hospodin svojou tvárou na teba a prejavuje ti priazeň. Nesie Hospodin svoju tvár k tebe a vkladá na teba pokoj.“

Takto znie doslovný preklad z hebrejského textu. Je to mocné vyjadrenie Hospodina o Hospodinovi. Ide o priamu reč Boha, ktorý o sebe niečo zjavuje a ktorý koná z vlastnej iniciatívy. More >

Modlitba viery

„A Ježiš odpovedal a riekol im: Majte vieru Božiu!  Lebo ameň vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora! a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu, čokoľvek by povedal.  Preto vám hovorím: Všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že dostanete, a bude vám.“ Marek 11,22-24 More >

Stretnúť sa s Milosťou a prijať ju

V Novej zmluve sa veľmi často hovorí o Milosti, v súvislosti s duchom Svätým. V Písme čítame, že keď Duch Svätý naplnil učeníkov „na všetkých spočívala veľká Milosť.“ )Sk. 4, 33) Vďaka moci Milosti môžeme robiť mnoho dobrých skutkov. (2. Kor. 9, 8) Boh jasne povedal Pavlovi: „Stračí ti moja Milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (2. Kor. 12, 9) Práve prostredníctvom Milosti spočívala na Pavlovi Božia moc. Vďaka tomu jasne pochopil a učil, že Božia moc je v skutočnosti prítomnosť a dielo Ducha Svätého v živote človeka. More >

Duch Svätý

Duch Svätý je osoba, ktorá zastupuje Ježiša Krista a Jeho nevyčerpateľnú lásku. (Ján 16, 13. 14) Báť sa Ho znamená báť sa priateľa. Je zrejme, že práve On nás vedie k pravde a pomáha nám ju chápať. Jeho cieľom je predstaviť nám celú pravdu a dať nám silu žiť podľa nej. (Ján 16, 13; 1. Petr. 1, 22) More >

Syndróm staršieho brata

„A povedal: Nejaký človek mal dvoch synov. A mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi pripádajúci diel imania! A on im rozdelil majetok. A po nie mnohých dňoch shromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny. A tam rozmrhal svoje imanie žijúc prostopašne. Keď potom všetko strovil, nastal veliký hlad v tej krajine, a on začal trpieť núdzou. … No, potom vstúpil do seba a povedal: Koľko nájomníkov mojeho otca má hojnosť chleba, a ja tu hyniem hladom!“                              Lukáš 15,11-14.17

More >

Malý roh

„Desať rokov znamená, že z tohto kráľovstva povstane desať kráľov. Ešte ďalší povstane z nich, bude odlišný od tých predchádzajúcich a zosadí troch kráľov. Bude hovoriť slová proti Najvyššiemu, bude sužovať svätých Najvyššieho, bude sa pokúšať zmeniť posvätné obdobia a predpisy.“ (Daniel 7, 24-25)

More >